DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA PDF

Dasar Penswastaan (Malaysia) Privatization Policy. Dasar Perindustrian Negara (Malaysia) National Industrialization Policy. Dasar Persyarikatan Malaysia See. Rancangan Malaysia Pertama – menitikberatkan pertumbuhan ekonomi – pembangunan negara secara menyeluruh. – Skim-skim luar bandar. Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan.

Author: Gardazilkree Mooguktilar
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 September 2014
Pages: 30
PDF File Size: 7.38 Mb
ePub File Size: 9.74 Mb
ISBN: 855-9-74688-718-4
Downloads: 43007
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Takazahn

Selaras dengan pendekatan baru Kerajaan berlandaskan model ekonomi baru maalysia Rancangan Malaysia Kesepuluh, Kerajaan akan mempergiatkan usaha-usaha untuk merancakkan pelaburan sektor swasta dalam projek-projek pembangunan.

Beban perbelanjaan pentadbiran Kerajaan pula berjaya dikurangkan berikutan penswastaan 58 agensi Kerajaan yang melibatkan pemindahan kakitangan awam ke sektor swasta seramaiorang.

Dasar Pertanian Negara DPN telah dilancarkan pada tahun bermatlamat memaksimumkan pendapatan daripada pertanian dan mempergiatkan semula sumbangan sektor itu kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya [1]. Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan Malaysia bertujuan menggalak kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam membangun ekonomi negara.

Melalui dasar ini, kedua-dua pihak saling bergantungan di mana sektor swasta sebagai pendukung kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi manakala sektor awam menyediakan dasar-dasar utama, menentukan arah dan perkhidmatan sokongan yang tertentu dan kondusif bagi kemajuan perniagaan.

Selaras dengan pelaksanaan dasar tersebut, Seksyen Penswastaan dikenali sebagai Pasukan Petugas Khas Penswastaan pada awal penubuhannya telah dibentuk oleh Kerajaan dan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri UPE, JPM sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Penswastaan yang dianggotai oleh pelbagai agensi bagi meneliti dan memperakukan cadangan-cadangan penswastaan untuk kelulusan Jemaah Menteri.

Melalui dasar ini, kepentingan atau pelaburan kerajaan dipindahkan kepada sektor swasta. Kerajaan telah mengeluarkan Garis Panduan Mengenai Penswastaan pada tahun yang mengariskan secara terperinci mengenai objektif dasar, kaedah penswastaan dan jentera pelaksanaanya. Pada tahunKerajaan telah mengeluarkan Pelan Induk Penswastaan menjelaskan dasar dan strategi program penswastaan. Dalam bahasa lain Tambah pautan.

TOP Related  GUIA DEL RADIOAFICIONADO PRINCIPIANTE PDF

Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut: Kerajaan Malaysia memperuntukkan hampir RM Laman ini diubah buat kali terakhir pada Dasar Persyarikatan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun bagi tujuan menggalakkan kerjasama sektor awam dan sektor swasta di mana kedua-duanya bertindak dan beroperasi dalam sebuah “Syarikat Malaysia”.

Rupa Baca Sunting Sunting sumber Lihat sejarah. Penjimatan ini membolehkan Kerajaan mengagihkan semula sumber peruntukan pembangunan yang terhad kepada sektor yang lebih memerlukan seperti sektor pendidikan, kesihatan dan program pembasmian kemiskinan. persysrikatan

Menurut Perdana Menteri ketika itu, dasar perindustrian berat mempunyai serampang dua mata iaitu mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan meningkat keupayaan industri sokongan atau mengwujudkan industri-industri baru [2]. Pengenalan dasar ini membawa kepada penubuhan Proton yang memacu industri otomobil negara pada tahun Kedua-dua dasar ini memberi impak yang besar sama ada positif atau negatif sehingga pada hari ini.

Rancangan-rancangan DPN meliputi pembukaan tanah-tanah baru, pemulihan serta penyatuan kebun-kebun kecil, penanaman semula, pembangunan pertanian secara bersepadu dan pembinaan kemudahan pengairan. Dasar Penswastaan negara diperkenalkan pada tahunsemasa dalam tempoh RMK4, yang bertujuan supaya sektor swasta, pengusaha tempatan dan kerajaan bersama-sama memikul tanggunjawab memajukan negara.

Diambil daripada ” https: Lersyarikatan telah mendapat manfaat dalam bentuk penjimatan perbelanjaan modal sebanyak RM bilion dan perbelanjaan mengurus operasi tahunan Kerajaan sebanyak RM7. Bagi menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi persyariiatan. RMK4 juga bertujuan menyeimbangkan pemilikan saham dan harta antara bumiputera dan bukan bumiputera.

Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Strategi di bawah RMK4 untuk membangun sosio ekonomi rakyat adalah: UKAS adalah agensi pusat yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras projek-projek Penswastaan, PPP dan projek kerjasama sektor awam-swasta yang memberi impak kepada ekonomi negara dan boleh diberi suntikan dana facilitation fund.

TOP Related  IBM SYSTEM STORAGE TS3500 TAPE LIBRARY MAINTENANCE INFORMATION PDF

Selaras dengan usaha transformasi ekonomi ke arah persaingan yang lebih kompetitif maka pada 22 AprilYBhg.

Rancangan Malaysia Keempat – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Pertanian diberi tumpuan untuk meningkatkan lagi daya pengeluarannya. Sejak program penswastaan diperkenalkan pada sehingga Aprilsebanyak projek penswastaan telah dilaksanakan di seluruh negara. Ali bin Hamsa telah dilantik sebagai Ketua Pengarah yang pertama.

Dalam hubungan ini, peruntukan kerajaan dalam projek-projek pembangunan akan dikurangkan dan Kerajaan akan lebih memberi perhatian kepada projek-projek yang dilaksana dan dibiayai oleh sektor swasta sama ada melalui pendekatan penswastaan dan public private partnership PPP atau pelaburan langsung pihak swasta dalam program pembangunan negara.

Rancangan Malaysia Keempat

Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut:. Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Pelaksanaan projek-projek PFI juga adalah langkah awal Kerajaan untuk memastikan pengurusan persyarikatab aset Kerajaan yang lebih cekap berasaskan pulangan nilai untuk wang value for money terhadap perbelanjaan Kerajaan.

Ruang nama Rencana Perbincangan.

Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMK-9pendekatan Inisiatif Pembiayaan Swasta Private Finance Pfrsyarikatan – PFI telah diperkenalkan oleh Kerajaan sebagai satu alternatif kaedah perolehan sektor awam bagi pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur serta kemudahan yang memanfaatkan inovasi dan kecekapan pengurusan sektor swasta.

Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut. Kerajaan juga telah memperuntukkan dana khusus facilitation fund di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh RMK untuk menyokong projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai sumbangan Kerajaan melalui kerjasama sektor awam persyariaktan sektor swasta.