BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Mehn Netilar
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 16 December 2006
Pages: 418
PDF File Size: 3.64 Mb
ePub File Size: 19.30 Mb
ISBN: 892-8-54679-382-6
Downloads: 17148
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJobar

Artikel 18 Toon relaties in LiDO.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Zij gaan daarbij enerzijds uit van de bestaande taak van Emden als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie en als een speciale haven voor erts en steenkool van de Bondsrepubliek Duitsland, en anderzijds van de bestaande taak van Delfzijl als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie, voorkomlng de provincie Groningen en de overige delen van Nederland, en achten het noodzakelijk, alle vlorkoming achterwege te laten, die afbreuk zouden kunnen doen aan deze natuurlijke taakverdeling tussen beide havens en de verdere vervulling van hun functies.

Deseck, Pierre

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Artikel 15 Toon relaties in LiDO. Artikel 39 Toon relaties in LiDO. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization. Amendments to the Regulations.

Artikel 1 Toon relaties in LiDO. De desbetreffende bepaling treedt na een jaar te rekenen van de ontvangst van de schriftelijke opzegging vookroming de andere Partij af, buiten werking. Deze in de Nederlandse en de Duitse taal op te stellen voorschriften worden in overeenstemming met de nationale wetgeving uitgevaardigd. Bwpalingen 10 Toon relaties in LiDO. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag Toon wetstechnische informatie.

Indien de toepassing van artikel 32 tot gevolg heeft dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid bij aanvaringen noch het Duitse noch het Nederlandse recht geldt, wordt de plaats van de aanvaring beschouwd te zijn gelegen binnen zowel Duits als Nederlands gebied; de eisende partij heeft de keus tussen de volgens het Duitse en de volgens het Nederlandse recht bevoegde gerechten.

IV Toon wetstechnische informatie.

Deposit and Registration Article IX. Project Page Feedback Known Problems. Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: Artikel 34 Toon relaties in LiDO. Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO.

TOP Related  EWA STUPNICKA GEOLOGIA REGIONALNA POLSKI PDF

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Indien iemand op heterdaad wordt betrapt zijn de met het toezicht belaste ambtenaren van beide Verdragsluitende Partijen, ook ter vervanging van de bevoegde ambtenaren van de andere Partij, gerechtigd de vereiste bescheiden te onderzoeken, de kentekenen van vaartuigen te identificeren en bewijsmiddelen veilig te stellen.

De tweede zin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. III Toon wetstechnische informatie. Deze bebakening moet voldoen aan de eisen van de veiligheid van de scheepvaart.

Er worden geen scheepvaartrechten geheven. De opsporingsambtenaren zijn verplicht de autoriteiten van de bevoegde Verdragsluitende Partij belast met toezicht op de naleving der wettelijke voorschriften onverwijld mededeling te doen van hun bevindingen alsmede hun eventuele processen-verbaal en andere bewijsstukken over te leggen.

Ik zou U zeer dankbaar zijn, indien U mij de opvatting van Uw Regering over het bovenstaande zou mededelen. Uitgegeven de achttiende december Aan deze verplichting wordt eventueel ook geacht te zijn voldaan, indien een Verdragsluitende Partij bij de uitvoering van werkzaamheden voorzieningen treft, waardoor nadelige gevolgen voor de vaarwateren naar de havens van de andere Partij worden voorkomen.

Indien in die gevallen de andere Verdragsluitende Partij schade wordt toegebracht, blijft haar aanspraak op schadevergoeding en op het voorkomen van verdere schade onverminderd bestaan. Artikel 51 Toon relaties in LiDO. Artikel 45 Toon relaties in LiDO. Artikel 21 Toon relaties in LiDO. Opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen Toon relaties in LiDO.

De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Meer vacatures Plaats vacature. Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend.

Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Artikel 36 Toon relaties in LiDO.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument, after its deposit. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal.

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. Het voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Nederlandse havens.

Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

TOP Related  AD&D DUNGEONLAND PDF

Naar aankondigingen over uw buurt.

Inhoudsopgave

Artikel 42 Toon relaties in LiDO. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization hereinafter referred to as “the Organization” which shall inform the Governments of States that have signed or acceded to the present Convention of the deposit of each instrument and of the date of its deposit.

General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. Ik heb de eer U mede te delen, dat ook mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met de verklaring van 11 juni en dat zij met de inhoud van Uw brief instemt.

The United Nations in cases where they are the administering authority for a territory or any Contracting Party responsible for the international relations of a territory may at any time by notification in writing to the Secretary-General of the Organization hereinafter referred to as “the Secretary-General”extend the application of this Convention to such a territory.

De eerste van deze regelingen dient binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag te worden gesloten. Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel.

Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd:

Posted in Art